Våra projekt och målen i skola 2011

Måluppfyllelse kopplad till skola 2011  
Filmen om Kumla
Från läroplanens första del Skolans värdegrund och uppdrag:
” En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”
Från läroplanens andra del Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Skolan och omvälden:
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv… (Skolans mål)
• verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö… (Riktlinjer)
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisatio­ner, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället… (Läraren ska…)
• vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser….(Studie och yrkesvägledare ska…)
Från läroplanens tredje del, Kursplan i svenska, centralt innehållet åk 7-9:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (Läsa och skriva)
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (Tala, lyssna och samtala)
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. (Berättande texter och sakprosa texter)
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. (Språkbruk)
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. (Informationssökning och källkritik)
Från läroplanens tredje del, Kunskapskrav (för betyget E i slutet av årskurs 6):
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Projekt Uganda, Tema Hållbar utveckling och Manifestationen Earth Hour
Från läroplanens första del Skolans värdegrund och uppdrag:
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.”