Arbetsområdet Hållbara Kumla

Hållbara Kumla
Ett ämnesövergripande arbetsområde i ma, sv, no och so för klass 7c, vecka 3-7


Mål (plockat från betygskriterier i Kumla kommun):

Matematik:
Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa enklare problem
Eleven förstår enklare matematiska resonemang
Eleven kan använda matematik i sin vardag och redovisa sitt tänkande såväl muntligt som skriftligt, med ord och bilder.
Svenska:
Eleven skriver olika slags texter så att mottagaren kan läsa och förstå innehållet. Eleven använder sig då av skriftspråk.
Eleven har en läslig handstil, kan läsa skrivstil och behärskar grundläggande ordbehandling.
Eleven varierar sitt språk så att det passar i olika situationer. De gör också iakttagelser av andras sätt att utrycka sig.
NO:
Eleven använder sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i fråga om miljö, hälsa och samlevnad, samt har inblick i konsekvenserna av olika ställningstaganden i dessa frågor.
Eleven har inblick i hur naturvetenskapen hjälpt till att lösa vardagliga problem för att skapa bättre livsvillkor, men också hur den kan missbrukas.
SO:
Eleven ska kunna lägga demokratiska aspekter på utnyttjandet av jordens resurser.
Eleven ska kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultat.
Eleven ska kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt.
Eng:
Eleven förstår tydlig engelska som talas av personer från olika delar av den engelskspråkiga världen då det handlar om kända förhållanden och egna intresseområden.


Mål vi ska nå:

·        Förstå kopplingen mellan EU – Kumla och hur förstå hur vi kan göra för att påverka vår egen framtid.
·        Kunna redogöra för hur kommunens uppgifter och hur beslut tas.
·        Studera folkrörelserna och deras betydelse för Kumla.
·        Kunna redogöra för vattnets kretslopp både i naturen och i Kumla kommun.
·        Kunna redogöra för olika ämnens spridning i luft, mark och vatten.
·        Bättre ta tillvara pantburkar på hela Vialundskolan.
·        Använda olika kunskapskällor och information samt att kritiskt granska dessa.
·        Iaktta hur andra uttrycker sig t.ex. vid studiebesök.
·        Kunna skriva en artikel om hållbar utveckling i Kumla som vänder sig till allmänheten.
·        Med hjälp av matematiken lösa vardagliga problem med koppling till hållbar utveckling.
·        Bygga på ordförrådet i engelska med nya ord.
·        Lyssna till och förstå engelska.
Såhär gör vi:

·        Du ska göra ett studiebesök i halvklass på vattenverket eller reningsverket i Kumla.
·        Du ska lära dig photoshop med hjälp av utrustning och personal/elever från John Bauer under en förmiddag eller eftermiddag.
·        Thanadon och Munsef har en genomgång om EU och tydliggör hur vi i Kumla styrs och själva kan påverka och styra. 
·        Tillverka insamlingslåda för pantburkar.
·        Skriva en artikel till tidningen Hållbara Kumla om något som är ett gott exempel på hållbar utveckling.
·        Femveckors matteläxa om hållbar utveckling som lämnas in fredag vecka 7.
·        Studiebesök på kommunhuset och genomgång av deras arbete.
·        Inventera folkrörelser i Kumla.
·        Besök i klassen av engelsktalande person.
·        Ordlista på engelska med miljöord upprättas och ges i läxa.
·        Klassen gör gemensamt en mindmap om Hållbara Kumla som uppstart och arbetsområdet färgas av klassens/elevernas egna idéer, tankar och önskemål.

Maria(ke,bi,no), Erica(sv,so), Lena(sv2), Maud(fy) och Nina(eng)